တီဗွီ(၁) ကားမောင်း၊ စက်ပြင်သင်တန်း၊

သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန/အဖွဲ့အစည်းအမည်: 
Private သင်တန်းကျောင်းများ
ဦးစီးဌာန/ လုပ်ငန်းကိုယ်စားလှယ်: 
တီဗွီ(၁) ကားမောင်း၊ စက်ပြင်သင်တန်း၊
သင်တန်းကျောင်းလိပ်စာ: 

(မ)ဒဂုံ၊ သိမ်ဖြူ၊ ဗကျာက်မြောင်း၊ သင်္ဃကျွန်း

ပြည်နယ်နှင့် တိုင်း: 
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
မြို့နယ်: 
ရန်ကုန်
တာဝန်ရှိသူ: 

တီဗွီ(၁) ကားမောင်း၊ စက်ပြင်သင်တန်း၊
 

သင်တန်းသားရွေးချယ်မည့်နည်းလမ်း: 
ဝ၁-၇၀၆၈၆၂၊ ဝ၉-၇၃၀၄၇၇၅၅၊ ဝ၉-၇၃၃၂၂၁၇၇၊ ဝ၁-၂၀၁၁၈၈၊ ဝ၁-၈၀၁၁၂၆၆၊ ဝ၁-၈၀၁၁၂၇၇၊ ဝ၁-၅၄၉၇၆၄၊ ဝ၁-၅၇၃၉၈၆
သင်ကြားပေးသည့် ဘာသာရပ်များ / သင်တန်းများ / ကာလတိုသင်တန်းများ: 

သင်တန်းများ