ရန်ကုန်ကရင်အမျိုးသမီးငှာန-HOPE

သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန/အဖွဲ့အစည်းအမည်: 
Private သင်တန်းကျောင်းများ
ဦးစီးဌာန/ လုပ်ငန်းကိုယ်စားလှယ်: 
HOPE
သင်တန်းကျောင်းလိပ်စာ: 

သာသနာပိုင်ရုံး ၊တာကကြီးကုန်း၊မှော်ဘီ၊ရန်ကုန်

ပြည်နယ်နှင့် တိုင်း: 
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
မြို့နယ်: 
ရန်ကုန်
ရပ်ကွက်/ရွာ: 
မှော်ဘီ
တာဝန်ရှိသူ: 

နော်မူးဆဲ

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်: 
ဝ၉-၇၃၀၈၈၀၄၈
သင်ကြားပေးသည့် ဘာသာရပ်များ / သင်တန်းများ / ကာလတိုသင်တန်းများ: 

သင်တန်းများ