ရွှေစားပွဲဟော်တယ်နှင့် စားသောက်ဆိုင်သင်တန်းကျောင်း

သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန/အဖွဲ့အစည်းအမည်: 
Private သင်တန်းကျောင်းများ
ဦးစီးဌာန/ လုပ်ငန်းကိုယ်စားလှယ်: 
ရွှေစားပွဲဟော်တယ်နှင့် စားသောက်ဆိုင်သင်တန်းကျောင်း
သင်တန်းကျောင်းလိပ်စာ: 

အမှတ် ၂၀၊ မလိခလမ်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်

ပြည်နယ်နှင့် တိုင်း: 
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
မြို့နယ်: 
ရန်ကုန်
ရပ်ကွက်/ရွာ: 
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ဝ၁-၆၆၁၉၈၃ ဝ၉၅၁၆၃၅၉၈
ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်: 
ဝ၁-၆၆၁၉၈၃ ဝ၉၅၁၆၃၅၉၈
သင်တန်းသားရွေးချယ်မည့်နည်းလမ်း: 
သပ်သပ်ရပ်ရပ်လုပ်ကိုင်တတ်သူ၊ ၉ တန်းအောင်၊ အသက် ၁၈ မှ ၂၀
သင်ကြားပေးသည့် ဘာသာရပ်များ / သင်တန်းများ / ကာလတိုသင်တန်းများ: 

သင်တန်းများ