Brave Security Service

သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန/အဖွဲ့အစည်းအမည်: 
Private သင်တန်းကျောင်းများ
ဦးစီးဌာန/ လုပ်ငန်းကိုယ်စားလှယ်: 
Brave Security Service
သင်တန်းကျောင်းလိပ်စာ: 

ဓနသီဟစင်တာ၊ နံပါတ်-၇၉၀၊အခန်း-၂၀၃၊ ဒုတိယထပ်၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊ လမ်းမတော်၊ ရန်ကုန်

ပြည်နယ်နှင့် တိုင်း: 
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
မြို့နယ်: 
ရန်ကုန်

သင်တန်းများ