Star Acedemy

သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန/အဖွဲ့အစည်းအမည်: 
Private သင်တန်းကျောင်းများ
ဦးစီးဌာန/ လုပ်ငန်းကိုယ်စားလှယ်: 
Star Acedemy
သင်တန်းကျောင်းလိပ်စာ: 

အမှတ်-၂၆၇၊ အခန်း-၂၀၂၊ ပြည်လမ်း (ဒဂုံစင်တာ၂ ရှေ့)၊ စမ်းချောင်း၊ ရန်ကုန်

ပြည်နယ်နှင့် တိုင်း: 
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
မြို့နယ်: 
စမ်းချောင်း
ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်: 
ဝ၁-၅၂၃၂၀ဝ၊ ၂၃၀၄၀၂၀၊ www.star-resourcesacademy.com

သင်တန်းများ