အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(လပွတ္တာ)တွင် တည်ဆောက်မည့် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းအတွက်

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ပုသိမ်) နှင့်အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(ပုသိမ်)

သင်တန်းများ