• နည်းပညာ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနအောက်တွင် ဖွင့်လှစ်ထားရှိသော GTI/GTC/GTHS/Vocational Institutes ကျောင်းများ
   • GTI

   • နည်းပညာ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနအောက်တွင် ဖွင့်လှစ်ထားရှိသော GTI/GTC/GTHS/Vocational Institutes ကျောင်းများ
   • GTC

   • နည်းပညာ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနအောက်တွင် ဖွင့်လှစ်ထားရှိသော GTI/GTC/GTHS/Vocational Institutes ကျောင်းများ
   • GTHS

သင်တန်းများ