အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း (ကလေး)

school photo
school type