အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း (တောင်ကြီး)

school photo
school type