လျှပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာ

လျှပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာ ဘာသာရပ်(Electrical Power Engineering )