အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်(ကျောက်ဖြူ)

school photo
school type