အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (ပြင်ဦးလွင်)

school photo
school type