အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (လပွတ္တာ)

school photo
school type