စက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများ ထုတ်လုပ်မှု နည်းပညာ

Machining Technology (စက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများ ထုတ်လုပ်မှု နည်းပညာ ဘာသာရပ်)