အစိုးရနည်းပညာ ကောလိပ်၊ သိပ္ပံနှင့် ကျောင်းများတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော အစောင့်ရာထူး (လစာနှုန်းကျပ် ၁၄၄၀၀ဝ-၂၀၀ဝ-၁၅၄၀၀ဝ)နေရာများ၌ တာဝန် ခန့်အပ်ထားရှိသူများစာရင်းအား ကြေညာခြင်း

သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံး၏ (၂၈-၉-၂၀၂၂)ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ သပန/ အုပ်ချုပ်မှု (ခန့်ထား)/၂၀၂၂(၆၃၈၇)အရ နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေး ဦးစီးဌာန၊ အစိုးရနည်းပညာ ကောလိပ်၊ သိပ္ပံနှင့် ကျောင်းများတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိ သော အစောင့်ရာထူး (လစာနှုန်းကျပ် ၁၄၄၀၀ဝ-၂၀၀ဝ-၁၅၄၀၀ဝ) နေရာများ၌ အောက်ဖော်ပြပါ ပုဂ္ဂိုလ်(၁၀)ဦးအား ယှဉ်တွဲဖော်ပြပါ ကျောင်းနှင့်ဌာနများတွင် အလုပ်တာဝန်ဝတ္တရားများ စတင်ထမ်းဆောင်သည့်နေ့မှစ၍  ခန့်ထားလိုက်သည်-

အသေးစိတ်ကြည့်ရှု့ရန် Down Load Link

Attachment