အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (ဟားခါး)

school photo
school type