နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန ကျောင်းနှင့်ဌာနများတွင် လက်ထောက်ကထိကနှင့် ဌာနစုမှူး(ဘဏ္ဍာ) ရာထူးနေရာများအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

အလုပ်အမျိုးအစား
အစိုးရဝန်ထမ်း