အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်(တောင်ဒဂုံ)

school photo
school type