အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်(မန္တလေး)

school photo
school type