အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (ကျောက်ဆည်)

school photo
school type