နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန၏ www.dtvet.gov.mm Website အား တရားဝင်လွှင့်တင်ခြင်း အခမ်းအနား

photos_thumbnail
photos