အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်၊ သိပ္ပံ၊ ကျောင်းနှင့် ဌာနများ တွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော စက်မှုကျွမ်းကျင်(၄)ရာထူးနေရာများ အတွက် ရွေးချယ်ခံရသူများစာရင်းအား ထုတ်ပြန်ကြေညာ ခြင်း

နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန၊ အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်၊ သိပ္ပံ၊ ကျောင်းနှင့် ဌာနများတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော စက်မှုကျွမ်းကျင်(၄) ရာထူး (၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀)နေရာများ၌ အောက်ဖော်ပြပါ (၁၇၃)ဦးအား ယှဉ်တွဲ ဖော်ပြပါ ကျောင်းနှင့်ဌာနများတွင် အလုပ်တာဝန်ဝတ္တရားများ စတင်ထမ်းဆောင်သည့် နေ့မှစ၍ ခန့်ထားလိုက်သည်-