အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (သံတွဲ)

school photo
school type