ပညာရေးအညွှန်းကိန်းများနှင့် TVET Management (အပိုင်း-၁)

written by Dr. Kyu Kyu Swe

ယခုပို့စ်အား ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနတွင်ကျင်းပပြုလုပ်သော ပညာရေးသတင်းအချက်အလက်များစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (EMIS – Education 
Information Management System) နှင့် ပတ်သက်သောအစည်းအဝေးများမှ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သော ပညာရေး
သတင်းအချက်အလက်များအား Statistical Analysis ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ပညာရေးအညွှန်းကိန်းများ  မြင့်တင်ပေးခြင်း 
ဆိုင်ရာအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှ ရရှိလာသောအတွေ့အကြုံကိုအခြခံပြီး ပြန်လည်ရေးသားဝေမျှခြင်းဖြစ်ပါသည်
 ************************************************************************
 တချိန်က ပို့စ်တစ်ခုရေးဖူးပါတယ်
 ရုံးလုပ်ငန်းမှာလည်းသုတေသနသဘောတရားပါဝင်ပြီး သုတေသနအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သော ဒေတာကောက်ယူခြင်း
(Data Collection)၊ ရရှိသောဒေတာအပေါ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း (Analysis)အားဖြင့် Decision Makers များ
 အတွက် မှန်ကန်ထိရောက်မှုရှိသော ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုချမှတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် ဟူ၍…
 သို့ဆိုလျှင်သက်မွေးပညာရေးစနစ်စီမံခန့်ခွဲမှုကို ပိုမိုတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ဖို့ရာတွင် သုတေသနဆန်ဆန် ပညာရေးစာရင်းအင်း
 အချက်အလက်များကိုစနစ်တကျကောက်ယူပြီး  ၎င်းအချက်အလက်များမှတဆင့် ပညာရေးဆိုင်ရာအညွှန်းကိန်း
 (Education Indicators) များထုတ်ယူကာ လေ့လာဆန်းစစ်အဖြေထုတ်ဖို့လိုပါတယ်။
 ဒီရည်ရွယ်ချက်တွေကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ဆိုရင် စုစည်းကျစ်လစ်သော၊ တည်ငြိမ်သော၊ ထိရောက်မှုရှိသော ကွန်ပျူတာအသုံးချ
 စာရင်းအင်းအချက်အလက်စနစ် (Statistical Information System) တွေတည်ဆောက်ဖို့လိုပါတယ်။
 * စာရင်းအင်းအချက်အလက်စနစ်တည်ဆောက်ရာမှာ အသုံးပြုမည့်သူလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မည့်
 အောက်ပါအချက်အလက်များနှင့်ကိုက်ညီသော System Design ကိုဆောက်လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
 ၁။ TVET system တည်ဆောက်ရာမှာရောအကောင်အထည်ဖော်လုပ်ဆောင်ရာမှာပါ အဆင့်အလိုက် သတင်းစီးဆင်းမှုပုံစံ
    တွင်ဖြစ်ပေါ်လာသော အမှားများကို ရှာဖွေကုစားပေးခြင်း ၊
 ၂။ ထိရောက်သော TVET systems management ဖော်ဆောင်ရာတွင် ပေါ်ပေါက်လာမည့် အဟန့်အတားများကိုဖော်ထုတ်
   ကုစားပေးနိုင်သော Analysis ပြုလုပ်ခြင်း၊
 ၃။ TVET ကဏ္ဍ၏ ကဏ္ဍခွဲများအလိုက် ရည်ရွယ်ချက်များကိုဖော်ဆောင်ပေးမည့်မူဝါဒများ ချမှတ်ရာ တွင် အထောက်အပံ့ပေးမည့် 
   ပညာရေးဆိုင်ရာအညွှန်းကိန်း (Education Indicators)များ ဖော်ထုတ်ခြင်း၊
 ၄။ အပိုင်းလိုက်ဒေတောကောက်ယူခြင်းနှင့် အထူးလေ့လာမှုပြုလုပ်ခြင်းများ၊ သင့်တော်သော လူသားအရင်းအမြစ်၊ 
   ပစ္စည်းအရင်းအမြစ်များအတွက်လိုအပ်သော ဘက်ဂျက်ပြင်ဆင်ထားရှိခြင်း၊
 ၅။ ထိရောက်သော TVET systems management အတွက်လိုအပ်သောလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုအပ်သော
   သတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်း ၍ monitoring and evaluation ပြုလုပ်ကာအကဲဖြတ်စစ်ဆေးပေးခြင်း 
   တို့ဖြစ်ပါတယ်။
 * အနှစ်ချုပ်အားဖြင့် TVET systems management အတွက်လိုအပ်သောရည်မှန်းချက်များကိုအကောင်အထည်ဖော်ပေးနိုင်သော 
  ပညာရေးအညွှန်းကိန်းများကို ကဏ္ဍခွဲများအလိုက် ရှာဖွေဖော်ထုတ်ပြီး monitoring and evaluation ကို 
  ကဏ္ဍခွဲများအလိုက်စဉ်ဆက်မပြတ်ပြုလုပ်ပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်။ ကဏ္ဍခွဲများဆိုသည်မှာ Indicators measuring Finance, 
  Indicators measuring Access and Participation, Indicators measuring Quality of Graduates, 
  Indicators measuring Labour Market Transition စသည်ဖြင့် ဖြစ်ပါတယ်။
 * ပညာရေးအညွှန်းကိန်းများမှတဆင့် မိမိတို့ရဲ့ လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော TVET ကဏ္ဍတစ်ခုလုံး၏အခြေအနေမှန်ကိုဆန်းစစ်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး 
  သင့်တော်သောကုစားမှု အဖြေရှာမှုတွေပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ ကျောင်းများမှ ကျောင်းသားအချက်အလက် 
  ဆရာအချက်အလက်များကောက်ယူပြီး ကျောင်းသားဆရာ/အချိုးတွက်ယူခြင်း၊ ကျောင်းသား/စာသင်ခန်းအချိုးတွက်ခြင်း၊ 
  Lab Facility/ကျောင်းသားအချိုး စသည်ဖြင့် တွက်ယူပြီး ဤအညွှန်းကိန်းများကို ကြည့်၍ ဆရာအင်အားဖြည့်တင်းပေးခြင်း၊ 
  စာသင်ခန်း ဖြည့်တင်းပေးခြင်း၊ Lab Facilityဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ကာ ဖြစ်သင့်သောကျောင်းသား/ဆရာအချိုး၊ 
  ကျောင်းသား/စာသင်ခန်းအချိုး၊LabFacility/ကျောင်းသားအချိုး သို့  ဖော်ဆောင်နိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်သည်။  
  အချုပ်အားဖြင့် TVET ကဏ္ဍကြီးတစ်ခုလုံးကို ကောင်းစွာစီမံခန့်ခွဲနိုင်ရန်အတွက် TVET ကဏ္ဍ၏မူဝါဒနှင့် ကိုက်ညီသော 
  ပညာရေးအညွှန်းကိန်းများဖော်ထုတ်ေ ပးရန်မှာ စီမံခန့်ခွဲသူများ၏  ပဓာနကျသော လုပ်ငန်းတရပ်ဖြစ်ပါသည်။
 (Reference: Regional Contribution to Statistical Information System Development for 
  Technical and Vocational Education and Training, UNESCO / BREDA publication edition:)