အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (သန်လျင်)

school photo
school type