အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (ကန့်ဘလူ)

school photo
school type