အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (လွိုင်ကော်)

school photo
school type