အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (သရက်)

school photo
school type